© copyright 2019 | Ing. Martin Dubravec Gen. Šimka 1504/8, 69003 Břeclav, IČ:702989140, DIČ: CZ7109174325 | all rights reserved    

ZÁKLADNÍ POVINOSTI V OBLASTI BOZP
ZAMĚSTNAVATELŮ A FYZICKÝCH OSOB
PROVOZUJÍCÍ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNOU ČINNOST

Česká právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též BOZP) je dnes plně harmonizována s právem Evropských společenství/Evropská unie, neboť do ní byly postupně od roku 2000 transponovány požadavky a standardy BOZP stanovené v jednotlivých evropských směrnicích.

Zákonem, který upravuje zásadní otázky bezpečnost a ochrany zdraví při práci, je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákoník práce upravuje:
Obecné zásady BOZP
prevence rizik
základní povinnosti zaměstnavatele
práva a povinnosti zaměstnance
osobní ochranné pracovní prostředky
povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech
účast zaměstnanců na řešení otázek
Úprava ostatních otázek, zejména tzv. technických aspektů BOZP, byla vyhrazena zvláštnímu právnímu předpisu, kterým je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcím předpisům (nařízením vlády).

NAŠE NABÍDKA - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V BOZP
(V PREVENCI RIZIK)

Z výše uvedeného plyne, že povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jak zaměstnavatelů, tak fyzických osob provozujících samostatně výdělečnou činnost vyplývající z platných předpisů, jsou poměrně rozsáhlé a vyžadují značný rozhled v neustále se měnící legislativě, případně technických normách.

Jen tak však lze naplnit veškeré zákonné požadavky a předejít tak problémům ze strany kontrolních orgánů, případně soudním řízením ze strany postižených pracovním úrazem, nebo nemocí z povolání.

Na druhou stranu minimalizací rizik poškození zdraví lze docílit zvýšení úrovně kultury práce, pracovní a sociální pohody. Jsou tak zároveň vytvářeny podmínky pro maximální možný výkon zaměstnanců a tím i ekonomickou prosperitu zaměstnavatele.
Základem pro řízení procesu bezpečnosti a ochrany zdraví je tzv. hodnocení a prevence rizik, tak jak to plyne ze zákona
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

§ 9 odst. 1 - zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen zajišťování úkolů v prevenci rizik) ...

Plnění tohoto úkolu zaměstnavatel (i OSVČ bez zaměstnanců) dokládá kontrolnímu orgánu příslušnou dokumentací.Ze zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů také plyne povinnost zaměstnavatelů (i OSVČ bez zaměstnanců) z hlediska odborné způsobilosti při zajišťování úkolů v prevenci rizik:

§ 9 odst. 2 - zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou.

§ 10 odst.1 - předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je
     a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
     b) odborná praxe v délce alespoň 3 let .... a
     c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20)

§ 10 a - dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti je osvědčení.

 

Odborně způsobilá osoba je tedy osobou s kvalifikací v zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Naše společnost je držitelem osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci číslo ROVS/2435/PRE/2013 a je tak z pohledu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů odborně způsobilou osobou v zajišťování úkolů v prevenci rizik.Díky této kvalifikaci jsme Vám schopni nabídnout veškerý servis spojený s úkoly v prevenci rizik v oblasti BOZP a umožnit Vám tak splnit zákonné požadavky kladené na zaměstnavatele a osoby provozující samostatně výdělečnou činnost.V rámci svých činností provádíme:

analýzu aktuálního stavu BOZP firmy, na základě konkrétních provozních podmínek a zhodnocení rizik

zavedení systému BOZP firmy, v souladu s platnými právními předpisy.Jedním z nejdůležitějších prvků systému BOZP firmy je dokumentace. K dokumentaci, která souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci patří například:
pracovní a organizační řád
pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců
smlouvy se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči
záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
kategorizace prací
dokumentace vyhodnocování rizik
záznamy z roční prověrky bezpečnosti práce
doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců
záznamy o školeních BOZP
postupy pro poskytování OOPP
kniha úrazů
traumatologický plán
doklady o rizikových pracovištích
seznamy nebezpečných látek
bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek a směsí
místně provozní bezpečnostní předpis
dohody o vzájemném informování o rizicích na společných pracovištích
průvodní dokumentace
technologická dokumentace
provozní deníky
doklady o provádění předepsaných prohlídek a zkoušek, revizí, a pod.
Vedení dokumentace BOZP je bez ohledu na velikost firmy požadováno právními předpisy a logicky pak také kontrolními orgány.

Naše společnost Vám proto nabízí pomoc se zavedením systému řízení dokumentů tak, aby byl funkční a splňoval požadavky platné legislativy.

Další službou, kterou Vám naše společnost nabízí je zastupování Vaší firmy při jednáních v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se státními institucemi (např. s oblastními inspektoráty práce, s krajskými hygienickými stanicemi a pod.).
Cena za naše služby je 250 Kč za každou započatou hodinu práce (uvedená cena je včetně DPH). Celková cena je odvislá od velikosti, složitosti provozních podmínek a celkového stavu BOZP firmy a začínají již od 2.000 Kč (včetně DPH).

VYMEZENÍ POVINNOSTÍ

Základní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou tedy zakotveny zejména
v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Z § 12 zákona č. 309/2006 Sb. ale plyne, že povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví se týkají také
fyzických osob, které jsou zaměstnavatelé a sami též pracují - tzn. např. OSVČ se zaměstnanci - § 12 písm. a)
fyzických osob, které provozují samostatně výdělečnou činnost  -  tzn. např. OSVČ bez zaměstnanců - § 12 písm. b) a spolupracujícího manžela, nebo dítě osoby uvedené v § 12 písm. a) nebo b) - § 12 písm. c)
a to
§ 101 odst. 1 a 2, § 102, § 104 a § 105 zákona č. 262/2006 Sb.
§ 2§ 11 zákona č. 309/2006 Sb., s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu
V uvedeném případě se postupuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 309/2006 Sb. To znamená, že tam, kde se
v zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
v části první zákona č. 309/2006 Sb. (§ 2 až § 11)
uvádí "zaměstnavatel" nebo "zaměstnanec", rozumí se tím "osoby uvedené v § 12 zákona" č. 309/2006 Sb. (tzn. např. OSVČ).

JAKÉ JSOU TEDY KONKRÉTNÍ POVINNOSTI PLYNOUCÍ Z UVEDENÉ LEGISLATIVY?

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (část pátá - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
§ 2 odst. 1 - zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, ...

§ 4 odst. 1 - zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být
   a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
   b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby    
       zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
   c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

§ 6 odst. 1 - na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance.

§ 7 odst. 1 - jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(část první)
§ 101 odst. 1 - zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").

§ 101 odst. 3 - plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně  informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody  zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

§ 101 odst. 5 - povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

§ 102 odst. 3 - zaměstnavatel je povinen  soustavně vyhledávat  nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 432/2003 Sb.)

§ 102 odst. 4 - není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je  vyhodnotit  a  přijmout opatření  k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen  vést dokumentaci.

§ 102 odst. 6 - zaměstnavatel je povinen  přijmout opatření  pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; (např. zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

§ 103 odst. 1 -  ... informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel  povinen vést dokumentaci.

§ 103 odst. 3zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnancůvedení dokumentace o provedeném školení.  Vyžaduje -li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno;....

§ 104 odst. 5 -  osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního  seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik  a konkrétních podmínek práce.

§ 105 odst. 2 - zaměstnavatel je povinen  vést v knize úrazů  evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

§ 105 odst. 3 - zaměstnavatel je povinen  vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci  o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo:
a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo
b) k úmrtí zaměstnance.

§ 105 odst. 6 - zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

§ 108 odst. 5 - zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.
Uvedený výčet povinností není ani zdaleka úplný. Další povinnosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plynou z dalších zákonů, například ze
Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (§ 37 kategorizace prací)
§ 3 7 odst. 1 - podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií.

§ 3 7 odst. 2 - o zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Návrh předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích (dále jen "zaměstnavatel"), a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací.
Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie, nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví vydaného podle odstavce 6 písm. c).
Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první.

§ 3 7 odst. 3 - zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení.
a z další legislativy a případně technických norem v platném znění, jako například
ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (např. pracovnělékařské služby),

ze zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (např. vyhrazená technická zařízení),

z nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

z nařízení vlády č. 495/2011 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků,

z nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních značek a zavedení signálů,

z nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

z nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

z nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, a pod.

DOHLED NAD BOZP

Dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů je kontrolním orgánem na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce tak dle zákona č. 251/2005 Sb. mimo jiné kontrolují dodržování povinností vyplývajících z
právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce (§ 3 odst. 1 písm. c)

právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (§ 3 odst. 1 písm d)
Dle § 17 odst. 1 se fyzická osoba dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce například tím, že
nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu
(§ 17 odst. 1 písm. e)

nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 101103 zákoníku práce (§ 17 odst. 1 písm. f)

neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu
(§ 17 odst. 1 písm. i)

nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu
(§ 17 odst. 1 písm. k)

nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu
(§ 17 odst. 1 písm. m)

neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím
(§ 17 odst. 1 písm. n)

neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
(§ 17 odst. 1 písm. q)

neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
(§ 17 odst. 1 písm. r)

nedodržuje opatření k zamezení rizik na pracovištích, stanovená právními předpisy, které upravují povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při používání chemických látek nebo látek obsažených ve směsí
(§ 17 odst. 1 písm. zb)
V souladu s § 17 odst. 2 lze za uvedené přestupky uložit pokutu, v případech
dle § 17 písm.  m) a n) až do výše 400 000 Kč

dle § 17 písm.  k), q) a r) až do výše 1 000 000 Kč

dle § 17 písm.  e), i), f) a zb) až do výše 2 000 000 Kč
Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce řeší obdobně § 30 zákona č. 251/2005 Sb.
Pověřené vzdělávací zařízení ministerstva zemědělství České republiky

Ing. Martin Dubravec