© copyright 2019 | Ing. Martin Dubravec Gen. Šimka 1504/8, 69003 Břeclav, IČ:702989140, DIČ: CZ7109174325 | all rights reserved    

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Přípravky na ochranu rostlin rozumíme výrobky:
Dle § 3 zákona č. 326/2004 Sb. může fyzická nebo právnická osoba používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze povolené přípravky a prostředky (patří sem obecně pesticidy, repelentní nátěry proti okusu zvěře,  feromonové odparníky na lýkožrouta smrkového apod.)
k ochraně rostlin nebo rostlinných produktů
proti škodlivým organismům
k potlačování nežádoucího růstu rostlin
ke konzervaci rostlinných produktů
k ničení nežádoucích rostlin nebo jejich částí
k ovlivňování životních pochodů rostlin jinak než jako živiny
Vybrané stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (§86 zákona):

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

- fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky  pod dohledem držitele osvědčení  druhého nebo třetího stupně. Osvědčení prvního stupně lze získat absolvováním dvoudenního kurzu u vzdělávacího zařízení, pověřeného ministerstvem zemědělství. Osvědčení má platnost 3 roky.
Do této skupiny patří osoby, které v rámci svých profesních činností fyzicky provádějící aplikaci přípravků a dalších prostředků k ochraně rostlin.
Rostlinou dle zákona (§ 2 odst. 1) rozumíme zejména:
- živé rostliny a živé části rostlin (i stromy), včetně semen a plodů,
- zelenina, hlízy, cibule, oddenky,
- řezané květiny,
- větve, listí, jehličí,
- rouby, očka, řízky,
Do skupiny osob aplikujících přípravky na ochranu tak mohou například patřit:
- zaměstnanci zemědělských společností - traktoristé, vinaři, květináři,
- zaměstnanci obecních úřadů pečující o komunální zeleň, nebo udržující chodníky
  a komunikace v bezplevelném stavu
- lesní dělníci a ovocnáři provádějící nátěry stromků proti škodám zvěří,
- pracovníci lesních, okrasných a ovocných školek,
- pracovníci ve zpracovnách rostlin,
- silničáři a drážní zaměstnanci udržující silniční a drážní tělesa,
- pracovníci na DPČ, DPP apod.
Fyzická osoba se (dle § 79c zákona č. 326/2004 Sb, odst. 1) dopustí přestupku například tím, že:

a) používá přípravek, který není v České republice povolen podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,

e) při své profesní činnosti nakládá s přípravky bez osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného podle tohoto zákona,

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu nad 40 000 Kč.
První stupeň
Druhý stupeň
  - osoby, které v rámci svých profesních činností používají přípravky na ochranu rostlin, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení druhého stupně.
Osvědčení o odborné způsobilosti druhého stupně vydá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský po absolvování základního dvoudenního kurzu u vzdělávacího zařízení, pověřeného ministerstvem zemědělství a po úspěšném složení písemného testu u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Osvědčení má platnost 5 let.
Osvědčení o odborné způsobilosti druhého stupně vydá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský po absolvování základního dvoudenního kurzu u vzdělávacího zařízení, pověřeného ministerstvem zemědělství a po úspěšném složení písemného testu u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
Do této skupiny tak může patřit např. osoba samostatně výdělečně činná, která v rámci podnikání jakýmkoliv způsobem nakládá s přípravky na ochranu rostlin, dále například agronom, vinař, lesník, vedoucí zaměstnanec, správce sportovního zařízení, nebo i starosta obce, tj. osoby které mají zjednodušeně řečeno odpovědnost při řízení procesu nakládání s přípravky na ochranu rostlin, tzn. řídí nákup, příjem a výdej ze skladu, průběžně vedou dokladovou evidenci dle  zákona, vykonávají dohled nad pracovníky s prvním stupněm odborné způsobilosti a pod.
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se (dle § 79g zákona č. 326/2004 Sb., odst.1) dopustí správního deliktu například tím, že

a) používá přípravek, který není v České republice povolen podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,

b) uvede na trh přípravek po uplynutí doby jeho použitelnosti v rozporu s § 47,

f) skladuje přípravky v rozporu s § 46,

h) jako osoba, která při podnikatelské činnosti nakládá s přípravky, nezabezpečí výkon této činnosti držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného podle tohoto zákona,

m) neoznámí  Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému přebalování přípravku nejpozději 24 hodin před přebalením v rozporu s § 31 odst. 6,

p) porušuje povinnosti při vedení evidence, které jsou uloženy tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vedení záznamů,

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
!!!  Vzhledem k množícím se dotazům je nutné upozornit, že odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin nelze v žádném případě nahradit školením v oblasti BOZP !!!   (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů).

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin je kvalifikací dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Nahradit ji školením BOZP (i třeba se zaměřením na rizika spojená s používáním chemických látek a směsí) je srovnatelné, jako udělit prostřednictvím školení BOZP řidičské oprávnění, nebo oprávnění ke svařování.

Dále je nutné upozornit, že ani zákon, ani příslušná evropská legislativa nepřipouští v rámci profesních činností výjimky z odborné způsobilosti. Je to opět srovnatelné se zaměstnancem, který řídí služební automobil. Z hlediska nutnosti držení platného řidičského oprávnění je totiž naprosto jedno, jestli zaměstnanec ujede za rok 100 km, nebo 100 metrů. Pokud zaměstnavatel nařídí výkon práce vyžadující příslušnou kvalifikaci zaměstnanci, který kvalifikován není, porušuje tak primárně zákoník práce a i celou řadu dalších předpisů. Zaměstnanec v tomto případě samozřejmě může (resp. měl by) takto nařízenou práci odmítnout, jinak porušuje zákon také.

NABÍDKA KURZŮ

Základní kurzy k získání osvědčení o odborné způsobilosti prvního a druhého stupně může provádět "pouze osoba pověřená ministerstvem zemědělství".

Bez absolvování kurzů nelze dle zákona osvědčení o odborné způsobilosti prvního, druhého nebo třetího stupně získat.

Naše vzdělávací středisko tímto pověřením disponuje a proto Vám můžeme kurzy pro získání odborné způsobilosti nabídnout.

Kurzy k získání osvědčení probíhají v Hodoníně, Břeclavi, Uherském Hradišti, Zlíně, Kroměříži, Vsetíně, Šumperku, Znojmě a v Hranicích na Moravě, a to:
První stupeň   (základní kurz) v rozsahu 2 dnů
Druhý stupeň  (základní kurz) v rozsahu 2 dnů
Třetí stupeň    (základní kurz) v rozsahu 2 dnů

První stupeň  
(doplňovací školení) v rozsahu 1 den

Druhý stupeň  (doplňovací školení) v rozsahu 1 den
Třetí stupeň    (doplňovací školení) v rozsahu 1 den

Tematické bloky týkající se oblasti ochrany veřejného zdraví přednáší pracovníci Krajské hygienické stanice.

TERMÍNY KURZŮ

Nejbližší základní a doplňující kurzy k získání osvědčení o odborné způsobilosti prvního a druhého stupně můžete nalézt na portálu EAGRI, nebo s námi spojit telefonicky či přez e-mail.

Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně -
11. - 12. 2. 2022 - Hodonín
Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně -
11. - 12. 2. 2022 - Hodonín

Doplňující školení pro získání osvědčení I. stupně -
11. 2. 2022 - Hodonín
Doplňující školení pro získaní osvědčení II. stupně -
11. 2. 2022 - Hodonín

BĚHEM KONÁNÍ KURZŮ A ŠKOLENÍ PLATÍ  PODMÍNKY AKTUÁLNÍHO OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19!


V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY (FAQ)

Jaký je rozdíl mezi absolvováním základního kurzu prvního a druhého stupně?
V hodinových dotacích - uchazeč prvního stupně absolvuje 12 hodin, druhého stupně 15 hodin Způsoby získání osvědčení - u prvního stupně absolvovat základní kurz, u druhého stupně absolvovat základní kurz a úspěšně složit písemný test na zkoušce v termínu vyhlášeném oblastními odbory Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
Pro koho je určen kurz prvního a druhého stupně?
První stupeň je určen pro fyzickou osobu, která nakládá s přípravkem, tzn. skladování přípravku a jeho přeprava na ošetřující místo, přímá aplikace přípravků, příprava postřikové jíchy, obsluha zádového postřikovače, mechanizačního prostředku či mořiček a pomocný personál, který v rámci svých pracovních činností přichází s těmito látkami do bezprostředního styku. Tato osoba v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky pod dozorem držitele druhého stupně. Druhý stupeň je určen osobě, která při používání přípravků řídí nakládání s přípravky a provádí dohled nad nakládáním s přípravky u osoby prvního stupně, tzn. nakupuje přípravky, předává je osobám držitele osvědčení prvního stupně, vede záznamy o používání přípravku, jako je jeho název, aplikační dávky a místo jeho užití atd. Tato fyzická osoba v rámci své profesní činnosti přípravky nejen přímo aplikuje, ale také je nakupuje a plánuje vlastní ochranu rostlin.
Kdo je považován za profesionálního uživatele přípravků na ochranu rostlin?
Je jí osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky na ochranu rostlin, z oblasti zemědělství, vinařství, lesnictví, zahradnictví, řemesel, kde se používají impregnace s preventivním fungicidním a insekticidním účinkem na ochranu proti dřevokazným houbám a plísním, agronomové, farmáři, pracovníci technických služeb, popř. obecních úřadů realizující ochranu veřejně přístupných ploch při úpravě městské zeleně, fotbalových, dětských a golfových hřišť, hřbitovů a parků atd.
Jak dlouho základní kurz trvá?
Rozsah základního kurzu pro získání osvědčení o odborné způsobilosti prvního a druhého stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin je stanoven Vyhláškou č. 206/2012 Sb.,   o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky a vymezen do dvou bloků: první je zaměřen odborné tematice související s manipulací a aplikací přípravků na ochranu rostlin z oblasti rostlinolékařské péče (první den), druhý blok je věnován bezpečnosti při práci a ochraně zdraví lidí, kterou přednáší pracovníci Krajské hygienické stanice (druhý den).
Kdo může pořádat základní kurz a proškolovat účastníky, pozdější držitele osvědčení prvního a druhého stupně?
Řada dotazovaných si zmiňované kurzy dává do souvislosti s každoročním proškolováním zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. I když se v pořádaných kurzech prolíná i oblast BOZP, jedná se však o zcela odlišné a specifické školení, jehož výsledkem je podrobnější a odbornější znalost z oblasti používání a aplikace přípravků na ochranu rostlin, po jeho absolvování získá osvědčení o odborné způsobilosti s platností na dobu pěti let. Proto možnost konání základních kurzů a proškolování jeho účastníků provádí pouze pověřená vzdělávací instituce Ministerstva zemědělství. 

LEGISLATIVA

Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Touto novelizací tak vznikla fyzickým osobám,  podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin, nová povinnost, a to stát se držitelem příslušné odborné způsobilosti.

Z § 86 tohoto zákona také vyplývá příslušný stupeň odborné způsobilosti dotčených osob, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin.Ing. Martin Dubravec

Pověřené vzdělávací zařízení ministerstva zemědělství České republiky


Co dělat pokud se blíží datum propadnutí platnosti mého osvědčení?
Co dělat když mi již platnost mého osvědčení vypršela?
Musíte kontaktovat vámi vybrané vzdělaávácí zařízení pořádající doplňující školení pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I., II. nebo III. stupně. Vybrané školení absolvovat.

Osvědčení I. stupně je absolventům doplňujícího školení vystaveno na místě vzdělávacím zařízením.

Osvědčení II. stupně: ÚKZUZ na základě podání žádosti o prodloužení platnosti osvědčení, podané před kocem platnosti stávajícího osvědčení vystaví nové osvědčení s prodloženou platností.

Osvědčení III. stupně: ÚKZUZ na základě podání žádosti o zkoužku, před kocem platnosti stávajícího osvědčení vystaví nové osvědčení po úspěšném absolvování zkoušky formou testu.

Pověřené vzdělávací zařízení ministerstva zemědělství České republiky

Pokud Vám vypršela platnost Vašeho osvědčení musíte:

I. stupeň: Absolvovat jednodenní doplňovací školení

II. stupeň: Znovu absolvovat základní dvoudenní kurz pro II. stupeň a úspěšně složit závěrečnou zkoužku

III. stupeň: Znovu absolvovat základní dvoudenní kurz pro III. stupeň a úspěšně složit závěrečnou písemnou i ústní zkoužku