© copyright 2019 | Ing. Martin Dubravec Gen. Šimka 1504/8, 69003 Břeclav, IČ:702989140, DIČ: CZ7109174325 | all rights reserved    

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY
PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB VYKONÁVAJÍCÍCH PODNIKATELSKOU ČINNOST

LEGISLATIVA

Zákonem, který upravuje povinnosti na úseku požární ochrany, je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VYMEZENÍ POVINNOSTÍ

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí zabezpečit plnění povinností vyplývajících pro ně ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisech.

Množství povinnosti (například vyhotovení a vedení předepsané dokumentace požární ochrany) závisí od správného začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí.

Z § 4 zákona o požární ochraně mimo jiné plyne, že každá právnická, nebo podnikající fyzická osoba je povinna začlenit své provozované činnosti podle míry požárního nebezpečí do jedné z kategorií, a to do kategorie:
Značná část firem, zejména drobných podnikatelů se mylně domnívá, že když si své provozované činnosti podle míry požárního nebezpečí nezačlení, tak se jich žádná povinnost na úseku požární ochrany netýká.

To je ale velký omyl, protože například v souladu s § 76 odst. 1 písm. e) může hasičský záchranný sbor při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do výše 250.000,- Kč osobám, které nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany , nebo ji neudržují v souladu se skutečným stavem, anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené.

Je třeba také upozornit, že firmy provádí začlenění do kategorií podle "provozovaných činností" a ne podle "objektů a budov", tak jak tomu bývalo v dřívějších dobách.

Díky tomu pak může nastat situace, že v jedné budově provozuje své činnosti několik subjektů sice bez zvýšeného požárního nebezpečí, ale sumárně se zvýšeným požárním nebezpečím. V tomto případě musí všechny subjekty splnit svou zákonnou povinnost, nově si začlenit své provozované činnosti a naplnit všechny povinnosti z toho plynoucí. V opačném případě hrozí nemalé sankce.
bez zvýšeného požárního nebezpečí
se zvýšeným požárním nebezpečím
s vysokým požárním nebezpečím
Cena za naše služby je 250 Kč za každou započatou hodinu práce (uvedená cena je včetně DPH). Celková cena je odvislá od velikosti, složitosti provozních podmínek a celkového stavu PO firmy a začínají již od 2.000 Kč (včetně DPH).

NAŠE NABÍDKA
Ing. Martin Dubravec

Pověřené vzdělávací zařízení ministerstva zemědělství České republiky