© copyright 2019 | Ing. Martin Dubravec Gen. Šimka 1504/8, 69003 Břeclav, IČ:702989140, DIČ: CZ7109174325 | all rights reserved    

ODBORNÉ A OPAKOVACÍ KURZY

ÚVODEM

Naše společnost v rámci vzdělávací činnosti realizuje celou řadu odborných kurzů zaměřených  na obsluhu motorových pil, křovinořezů, plotostřihů, vyvětvovacích pil a  benzínových  sekaček.

Klademe si přitom za cíl vybavit naše uchazeče profesními znalostmi a dovednostmi tak, aby byli odborně způsobilí k obsluze těchto zařízení, což v praxi znamená aby dobře ovládli techniku a technologii při práci s nimi. Jen tak totiž může být jejich práce ekonomická, racionální a hlavně bezpečná. Pro zájemce pořádáme i opakovací kurzy.

PROČ JE PROFESNÍ ZPŮSOBILOST TAK DŮLEŽITÁ?

Jako firma věnující se bezpečnosti a ochraně zdraví dáváme při vzdělávání právě bezpečnost práce na první místo. V praxi se totiž velice často setkáváme se situací, kdy zaměstnanec v rámci své široce postavené pracovní smlouvy plní celou řadu úkolů, na které není vybaven ani  profesně ani dovednostně a většinou ani netuší jaká rizika mu hrozí, nebo je silně bagatelizuje.

Všechno je v pořádku až do doby, než se zaměstnanci stane pracovní úraz. Zaměstnavateli tak hned vzniká několik problémů najednou, které mají, pomineme-li etickou stránku věci, zejména dopady ekonomické, protože například:
1.
zaměstnavatel nese dle zákona prakticky vždy odpovědnost za škodu zaměstnanci vzniklou pracovním úrazem, se všemi možnými právními důsledky
2.
zaměstnavatel je povinen hradit mzdu nebo plat zaměstnanci po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání jeho pracovní neschopnosti
3.
zaměstnavatel hradí mzdu nebo plat dalšímu pracovníku, který pracuje na tzv. záskok  za práceneschopného zaměstnance
4.
zaměstnavatel má povinnost ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance déle než 5 dnů, nebo jedná-li se o smrtelný pracovní úraz a v případě zjištění porušení povinností na úseku BOZP může být navržena pokuta, atd.
Práce s ručními motorovými řetězovými pilami, ale i s křovinořezy patří obecně k velmi rizikovým jak z pohledu vzniku úrazů, tak z pohledu možnosti vzniku nemocí z povolání. Závažné pracovní úrazy, nezřídka i smrtelné se stávají i dlouholetým zkušeným dřevorubcům. Proto by odbornou způsobilost při práci s těmito nástroji rozhodně neměl nikdo podceňovat.

NABÍDKA KURZŮ

Naše společnost si Vám dovoluje nabídnout tyto kurzy
  (klikněte na příslušné číslo kurzu a rozbalí se konkrétní nabídka)
TYP KURZU
A) PROFESNÍ KURZY O) ODBORNÉ KURZY

(určeno zejména pro hobby
a ostatní neprofesionální uživatele)
Obsluha motorové řetězové pily
- základní úroveň
O.1.1) Odborný kurz:
- délka trvání kurzu 2 dny
(1,5 dne teorie + 0,5 dne praxe)
- závěrečná zkouška
- osvědčení o absolvování + průkaz
Obsluha motorové řetězové pily
- těžba dřeva
O.1.2) Odborný kurz:
- délka trvání kurzu 3 dny
   (2 dny teorie + 1 den praxe)
- závěrečná zkouška
- osvědčení o absolvování + průkaz
Dřevorubec O.1.5) Odborný kurz:
  - délka trvání kurzu 10 dní
  - závěrečná zkouška
  - osvědčení o absolvování + průkaz
Obsluha křovinořezu
a benzínové sekačky
O.1.4) Odborný kurz:
  - délka trvání kurzu 2 dny
   (1,5 dne teorie + 0,5 dne praxe)
  - závěrečná zkouška
  - osvědčení o absolvování + průkaz
B) OPAKOVACÍ KURZY  
OP) Opakovací kurzy

(určeno pro uživatele, kteří potřebují
opakované proškolení)
  Obsluha motorové řetězové pily
- opakovací kurz
  OP.1.1) Opakovací kurz:
- délka trvání kurzu 1 den
- závěrečná zkouška
- osvědčení o absolvování + potvrzení do průkazu
Obsluha křovinořezu a benzínové sekačky
- opakovací kurz
  OP.1.4) Opakovací kurz:
- délka trvání kurzu 1 den
- závěrečná zkouška
- osvědčení o absolvování + potvrzení do průkazu

PŘEHLED A CENY KURZŮ

cena kurzu je 4.900,- Kč/osobu (uvedená cena je včetně DPH)

DŘEVORUBEC

Absolvent se naučí:
ovládat pracovní postupy při práci s ruční řetězovou pilou v návaznosti na jednotlivé
těžební metody (metodu stromovou, kmenovou nebo sortimentní)
určovat hlavní hospodářské dřeviny a samostatně zvládat obecné zásady pěstování a těžby lesních porostů dle platných hospodářských plánů a osnov, zejména stanovit vhodnou péči o kultury a nárosty, výchovu v předmýtních a obnovu v mýtních porostech
základním principům ochrany lesů a s tím souvisejícím technologiím zvláštních způsobů těžby (stromy s hnilobou, polomy, vývraty, nahodilé těžby apod.)
kácet a zpracovávat stromy nad 15 cm v průměru na pařezu
posoudit sortimenty a vydruhovat dříví s ohledem na maximální výtěžnost a zhodnotit rozdíly v zpeněžení u zaměnitelných sortimentů, umět předejít ztrátám
základům soustřeďování dřevní hmoty včetně obecných základů technologie práce
na skladech dříví
dodržovat  zásady  bezpečné,  zdraví neohrožující práce, hygienické předpisy a  předpisy o ochraně životního prostředí
Absolvent získá:    „Osvědčení o absolvování kurzu“  + průkaz
odbornou způsobilost k pracovní činnosti "dřevorubec"
řadu nových možností uplatnění na trhu práce v oborech, kde se s pilou běžně pracuje
Absolvent se uplatní:
především u státních, obecních i soukromých lesů
u dřevařských firem a na dřevoskladech, a dále pak
u obecních úřadů, u technických služeb v oblasti péče o veřejnou zeleň
v oblasti údržby ploch podél komunikací (např. železnice, silnice)
v ochranných pásmech pod elektrovody (např. u energetických společností)
v zahradní architektuře, arboristice apod.
cena kurzu je 12.000,- Kč/osobu (uvedená cena je včetně DPH)
Desetidenní kurz je určen všem zdravotně způsobilým zájemcům od 16 let(mužům i ženám), kteří si chtějí doplnit své vzdělání o odbornou kvalifikaci pro pracovní činnost "dřevorubec" a zvýšit tak své možnosti uplatnění na trhu práce. Kurz mohou absolvovat uchazeči i jednotlivě, skupina není podmínkou.

OPAKOVACÍ KURZY

OP 1.1) Opakovací kurz

OBSLUHA MOTOROVÉ
ŘETĚZOVÉ PILY

Jednodenní opakovací kurz je určen všem již dříve proškoleným zájemcům, kteří se chtějí,  nebo potřebují opakovaně proškolit v odborné způsobilosti v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou. Kurz mohou absolvovat uchazeči i jednotlivě, skupina není podmínkou.
Absolvent si zopakoje:
pracovní postupy v oblasti dělení řeziva a kácení stromů v lesní těžbě
způsoby vyvětvování stojících stromů, ořezu, odvětvení a následného zpracování pokácených stromů
zásady těžby stromů do a nad 15 cm v průměru na pařezu
zásady zařazování dříví do sortimentů
zásady bezpečné, zdraví neohrožující práce, hygienické předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí
Absolvent získá:    „Osvědčení o absolvování kurzu“  + potvrzení do průkazu
odbornou způsobilost k obsluze a provádění běžné údržby motorové řetězové pily
cena kurzu je 1.000,- Kč/osobu (uvedená cena je včetně DPH)
OP 1.4) Opakovací kurz

OBSLUHA KŘOVINOŘEZU
A BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Jednodenní opakovací kurz je určen všem již dříve proškoleným zájemcům, kteří se chtějí, nebo potřebují opakovaně proškolit v odborné způsobilosti v oblasti práce s křovinořezem, jeho adaptéry a benzínovou sekačkou. Kurz mohou absolvovat uchazeči i jednotlivě, skupina není podmínkou.
pracovní postupy v používání křovinořezu, jeho adaptérů a benzínové sekačky
způsoby odstraňovat nežádoucí vegetaci, jako je vyžínání parků, zahrad, hřišť, obecních ploch, krajinných prvků, lesních kultur a břehových porostů, apod.
způsoby šetrného odstraňovat větví ze stojících stromů pomocí adaptérů na křovinořez
zásady zařazování dříví do sortimentů
zásady bezpečné, zdraví neohrožující práce, hygienické předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí
Absolvent si zopakoje:
Absolvent získá:    „Osvědčení o absolvování kurzu“  + potvrzení do průkazu
odbornou způsobilost k obsluze křovinořezu a benzínové sekačky
cena kurzu je 1.000,- Kč/osobu (uvedená cena je včetně DPH)
O 1.1) Odborný kurz

OBSLUHA MOTOROVÉ
ŘETĚZOVÉ PILY

základní úroveň

Dvoudenní  odborný  kurz je určen všem zdravotně způsobilým zájemcům (mužům i ženám), kteří si chtějí doplnit své stávající schopnosti o odborné dovednosti v oblasti práce s  motorovou řetězovou pilou. Kurz je určen spíše pro neprofesionální uživatele. Kurz mohou absolvovat uchazeči i jednotlivě, skupina není podmínkou.
Absolvent se seznámí:
s pracovní postupy v oblasti dělení řeziva
s postupy vyvětvování stojících stromů, ořezem, odvětvením a následným pracováním pokáceného dříví
s postupy kácení stromů do 15 cm v průměru na pařezu
se zásadami bezpečné, zdraví neohrožující práce, hygienickými předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí
Absolvent získá:    „Osvědčení o absolvování kurzu“  + průkaz
odborné dovednosti k běžné obsluze motorové řetězové pily
znalosti k provádění běžné údržby motorové řetězové pily 
Absolvent své znalosti využije:
při příležitostné práci s motorovou pilou při zkracování materiálu, palivového dříví
při farmářské práci na zahradě, v sadu, na chatě a chalupě
při domácích stavebních pracech, apod.
cena kurzu je 3.600,- Kč/osobu (uvedená cena je včetně DPH)
O 1.5) Odborný kurz
O 1.2) Odborný kurz

OBSLUHA MOTOROVÉ
ŘETĚZOVÉ PILY

těžba dřeva

Třídenní odborný kurz je určen všem zdravotně způsobilým zájemcům (mužům i ženám), kteří si chtějí doplnit své stávající schopnosti o odborné dovednosti v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou. Kurz je určen spíše pro neprofesionální uživatele. Kurz mohou absolvovat uchazeči i jednotlivě, skupina není podmínkou.
s pracovní postupy v oblasti dělení řeziva a kácení stromů v lesní těžbě
s postupy vyvětvování stojících stromů, ořezem, odvětvením a následným zpracováním pokáceného dříví
s postupy kácení stromů nad 15 cm v průměru na pařezu 
s posuzováním a druhováním dříví
se zásadami bezpečné, zdraví neohrožující práce, hygienickými předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí
Absolvent se seznámí:
Absolvent získá:    „Osvědčení o absolvování kurzu“  + průkaz
Absolvent své znalosti využije:
odborné dovednosti k běžné obsluze motorové řetězové pily a k příležitostní těžbě
stromů
znalosti k provádění běžné údržby motorové řetězové pily 
při příležitostné práci s motorovou pilou při zkracování materiálu, palivového dříví
při farmářské práci na zahradě, v sadu, na chatě a chalupě
při příležitostním kácení stromů 
při domácích stavebních pracech, apod.
O 1.4) Odborný kurz

OBSLUHA KŘOVINOŘEZU
A BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Dvoudenní odborný kurz je určen všem zdravotně způsobilým zájemcům (mužům i ženám),  kteří si chtějí doplnit své stávající schopnosti o odborné dovednosti v oblasti práce s křovinořezem a benzínovou sekačkou. Kurz je určen spíše pro neprofesionální uživatele. Kurz mohou absolvovat uchazeči i jednotlivě, skupina není podmínkou.
Absolvent se seznámí:
s pracovní postupy v používání křovinořezu, jeho adaptérů a benzínové sekačky
s postupy odstraňování nežádoucí vegetace při udržování parků, zahrad, hřišť,
obecních ploch, krajinných ekologických prvků, břehových porostů apod.
s používáním adaptérů na křovinořez
s postupy při výchovných zásazích v lesích (vyžínání kultur, pročistky) a v péči
o komunální zeleň
se zásadami bezpečné, zdraví neohrožující práce, hygienickými předpisy a  předpisy o ochraně životního prostředí
Absolvent získá:    „Osvědčení o absolvování kurzu“  + průkaz
odborné znalosti k běžné obsluze křovinořezu, jeho adaptérů a benzínové sekačky
znalosti k provádění běžné údržby křovinořezu, jeho adaptérů a benzínové sekačky
Absolvent své znalosti využije:
při příležitostné práci s křovinořezem a benzínovou sekačkou při údržbě travních ploch
při farmářské práci na zahradě, na louce a v sadu
při příležitostné péči o nelesní zeleň a ekologicky významné krajinné prvky, apod.
cena kurzu je 2.900,- Kč/osobu (uvedená cena je včetně DPH)
Pověřené vzdělávací zařízení ministerstva zemědělství České republiky

Ing. Martin Dubravec